Mẫu số 01/PLI – Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Thứ Hai, 13-11 2023

Mẫu số 01/PLI – Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài được ban hành kèm theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP. Mẫu 01 được người sử dụng lao động dùng để gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Cục Việc Làm – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong bài viết này, dịch vụ xin giấy phép lao động Hong Ngoc Ha Travel sẽ cung cấp mẫu 01/PLI mới nhất và hướng dẫn cách điền. Cùng theo dõi nhé!

Mẫu số 01/PLI ban hành theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP

>> Download: Mẫu số 01-PLI Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Mẫu số 01/PLI

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………
V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

…, ngày … tháng … năm …

 

Kính gửi: ……………..(1)……………..

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên, mã số doanh nghiệp/số giấy phép thành lập hoặc đăng ký, cơ quan/tổ chức thành lập, loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/doanh nghiệp trong nước/cơ quan, tổ chức/nhà thầu), tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức, trong đó số lao động nước ngoài đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, thời hạn của giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

  1. Vị trí công việc 1: (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).

(i) Chức danh công việc (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình…):

(ii) Số lượng (người):

(iii) Thời hạn làm việc (từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm):

(iv) Hình thức làm việc (2):

(v) Địa điểm làm việc (liệt kê cụ thể các địa điểm (nếu có) và ghi rõ từng địa điểm theo thứ tự: số nhà, đường phố, xóm, làng; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương):

(vi) Lý do sử dụng người lao động nước ngoài:

– Tình hình sử dụng người lao động nước ngoài tại vị trí công việc 1 (nếu có) (3):

– Mô tả vị trí công việc, chức danh công việc:

– Yêu cầu về trình độ:

– Yêu cầu về kinh nghiệm:

– Yêu cầu khác (nếu có):

– Lý do không tuyển được người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài (4)

  1. Vị trí công việc 2: (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên)
  2. Vị trí công việc 3:… (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên)

(Doanh nghiệp/tổ chức) xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, (doanh nghiệp/tổ chức) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị …. (5) xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: ………..

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn cách điền Mẫu số 01/PLI Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Sau đây, Hong Ngoc Ha Travel sẽ hướng dẫn điền thông tin mẫu 01/PLI Nghị định 70/2023/NĐ-CP như sau:

  • (1), (5) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố…
  • (2) Nêu rõ hình thức làm việc tại theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
  • (3) Nêu rõ số lượng lao động nước ngoài, vị trí và chức danh công việc, giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thời hạn làm việc.
  • (4) Nêu rõ quá trình thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; quá trình tuyển dụng, kết quả xét tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài.

Khi nào sử dụng Mẫu số 01/PLI, Nghị định 70/2023/NĐ-CP?

Định kỳ 6 tháng và hằng năm thì doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động Mẫu 01/PLI cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông và thông báo đến Cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trên đây là mẫu số 01/PLI mới nhất. Để biết thêm về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, các bạn vui lòng liên hệ dịch vụ làm giấy phép lao động của Hong Ngoc Ha Travel để được tư vấn, hướng dẫn.

Đánh giá bài viết
[yasr_visitor_votes]