Travel combining customer care
Friday, 19-07 2019
Travel combining customer care

Tổ chức khi công ty có nhu cầu giới thiệu sản phẩm mới, hợp tác Kết hợp với trao giải thưởng khách hàng khi đạt các chỉ tiêu như: khách hàng có doanh số cao nhất, khách hàng VIP,….